Το νέο πλαίσιο για τη διαμεσολάβηση (Νόμος 4512/2018)

Ποιες διαφορές υπάγονται σε διαμεσολάβηση και ποια η διαδικασία προσφυγής

Στο Νόμο 4512/2018, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 17 Ιανουαρίου, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι πολυσυζητημένες διατάξεις για τη διαμεσολάβηση.

Σύμφωνα με το τελικό κείμενο του νόμου, η ισχύς των νέων διατάξεων είναι άμεση (από την ημερομηνία δημοσίευσης, ήτοι 17η Ιανουαρίου), πλην του άρθρου 182 περί υποχρεωτικότητας, το οποίο τίθεται σε ισχύ εννέα (9) μήνες από τη δημοσίευσή του και καταλαμβάνει τα εισαγωγικά της δίκης δικόγραφα στον πρώτο βαθμό, τα οποία κατατίθενται μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των εννέα (9) μηνών.

Το Δικαστήριο γνωμοδοτεί ότι η συμφωνία, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης καιτου Καναδά, σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων που προέρχονται από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών, δεν μπορεί να συναφθεί υπό την παρούσα μορφή της.

Μολονότι η συστηματική διαβίβαση, διατήρηση και χρήση του συνόλου των δεδομένων των επιβατών κατά βάση επιτρέπονται, πλείονες διατάξεις του σχεδίου συμφωνίας δεν πληρούν τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ένωσης.

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 91935/30.11.2016 (ΦΕΚ τ. Β΄ 3969/12.12.2016) Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

NOTIFY BUSINESS: ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 - ΠΟΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΦΟΡΑ (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

Τούτο ισχύει όχι μόνον όταν η σύμβαση μεταφοράς έχει συναφθεί απευθείας μεταξύ επιβάτη και αερομεταφορέα, αλλά επίσης όταν έχει συναφθεί μέσω διαδικτυακού πρακτορείου ταξιδίων.

Στόχος της συνεργασίας είναι η προώθηση στον κόσμο της επιχειρηματικότητας του νέου θεσμού της διαμεσολάβησης.

Παρότι η διαμεσολάβηση, έχει θεσμοθετηθεί ήδη από το 2010 και το νόμο 3898/2010, μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να κερδίσει την αναγνώριση και την αποδοχή που έχει σε άλλα κράτη.